Afbetaling (NemBoxAftale)

Vilkår og betingelser for NemBoxAftale.
Gældende fra 13. april 2021 - Til private husstande.

§ 1 Parterne

Denne aftale gælder Nembox fra Allente. Aftalen indgås mellem Køber og Canal Digital Danmark A/S, CVR-nr: 13879842, Strandlodsvej 30, 1., 2300 København S, telefon: +45 45 100 100, e-mail: kundeservice@allente.dk (i det efterfølgende betegnet som Allente). Parterne er berettiget og forpligtet efter aftalen. Køber hæfter for betaling af de ydelser, der er angivet i aftalen, også i tilfælde, hvor Køber overlader det købte til en anden bruger.

§ 2 Betingelse for indgåelse af aftalen

Det er en betingelse for indgåelsen af Kreditaftalen, at Køber samtidig indgår eller har en abonnementsaftale med Allente samt at betaling af de aftalte ydelser foretages via Betalingsservice.

Køber giver også samtykke til kreditvurdering. Aftalen er først endeligt indgået, når Køber er kreditgodkendt af Allente. Vilkårene gøres alene tilgængelige på dansk, og Allentes kommunikation med Køber foregår som udgangspunkt kun på dansk.

§ 3 Betalingsbetingelser

Samlede kreditomkostninger = 0 kr.
ÅOP = 0 %

Det månedlige beløb fastsættes ud fra den valgte afbetalingsperiode; f.eks. ved 6 mdr. afbetaling udgør det månedlige beløb 1/6 af købesummen. Betaling af de månedlige ydelser sker den 1. i hver måned via Betalingsservice ellers opkræves 49 kr. pr. faktura. Der kan gå op til 6 uger fra aftaleindgåelsen til den første ydelse bliver opkrævet. Ydelserne anses for betalt, når det opkrævede beløb er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen.

§ 4 Misligholdelse

Betales de i Kreditaftalen angivne ydelser ikke rettidigt, jf. § 3, eller misligholder Køber i øvrigt nogle af bestemmelserne i Kreditaftalen, eller standser Køber sine betalinger, dør Køber, eller søger Køber akkord eller moratorium, er Allente berettiget til at kræve sin restfordring indfriet på baggrund af en opgørelse i henhold til kreditaftaleloven.

Ved for sen betaling er Allente berettiget til at opkræve rykkergebyrer og forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven.

Ved betalingsmisligholdelse af de aftalte betalingsforpligtelser fra Købers side, forfalder den udestående saldo straks til betaling, og sagen vil blive overdraget til inkasso. Ved betalingsmisligholdelse forbeholder Allente sig ret til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau.

§ 5 Kreditgodkendelse

Allente forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage en kreditvurdering af Køber blandt andet ved indhentning af oplysninger fra kreditoplysningsbureauer. Aftalen anses først for endelig indgået, når Allente har kreditgodkendt Køber.

§ 6 Opsigelse

Køber kan til enhver tid opsige Kreditaftalen ved at indfri restfordringen. Opsiger Køber sit løbende abonnementsforhold med Allente, så forfalder restfordringen, og vil blive opkrævet ved abonnementets ophør.

§ 7 Overdragelse

Allente er til enhver tid berettiget til uden varsel at overdrage Kreditaftalen til tredjemand.

§ 8 Fortrydelse

Fortrydelsesfristen: Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, NemBoxAftalen er indgået, f.eks. når Køber har afgivet bestilling med bindende virkning og Allente har kreditgodkendt Køber. Fortrydelsesretten gælder kun, indtil aftalen efter Købers udtrykkelige samtykke er blevet helt opfyldt af Køber og Allente. Køber har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse.

Fortrydelsesfristen begynder ikke, før Køber har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Hvis Køber f.eks. afgiver sin bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har Køber frist til og med mandag den 15. Har Køber først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har Køber frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis Køber ønsker, at levering under aftalen skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal Køber betale Allente et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor Køber informerede Allente om sin udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

Fortrydelsesret: Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Køber underrette Allente om, at Køber har fortrudt aftalen. Hvis Køber vil give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller e-mail - skal Køber blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis Køber vil sikre sig bevis for, at Køber har fortrudt rettidigt, kan Køber f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at Køber har fortrudt aftalen, skal gives til:

Allente C/O Canal Digital Danmark A/S
Strandlodsvej 30, 1.
2300 København S
Tlf: +45 45 100 100

Følger af fortrydelse: Hvis Køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, og helt eller delvist har betalt for aftalen, tilbagebetaler Allente det modtagne beløb. Beløbet fradrages dog den del af ydelsen, som allerede er leveret til Køber.

Allente tilbagebetaler beløbet snarest muligt, og senest 30 dage efter at Købers underretning om tilbagetrædelsen er kommet frem til Allente.

Køber skal snarest muligt og senest 30 dage efter afsendelsen af meddelelse om tilbagetrædelsen tilbagelevere ethvert beløb eller formuegode, som forbrugeren måtte have modtaget af Allente.

§9 Klager

Hvis Køber har spørgsmål til eller klager over aftalen, kan Køber kontakte Allente via ovenstående kontaktoplysninger.

§ 10 Lovvalg

Enhver tvist, der opstår som følge af denne aftale, skal afgøres efter dansk ret.