Illustrasjon, basic pakke

Fortsæt med Stream Basic Med 20% rabat i 6 måneder

Bind dig i 6 måneder, og få 20% rabat i perioden.

Enkelt, trygt og til en overkommelig pris
Se nyheder, faktuelle programmer og underholdning fra de gode og velkendte lokale kanaler - præcis som du plejer
Vil du se dine kanaler på farten, så er det intet problem. Med Allente-appen kan du frit se TV inden for EU/EØS
Kontakt venligst vores kundeservice, så hjælper vi dig via chat eller på telefon .
Rabatten gives på Stream Basic som du binder i 6 måneder. Efter bindingtiden er abonnementet igen løbende. Tilbuddet forudsætter binding i 6 måneder. Mindste totalpris 2.060 kroner for 6 mnd. Du sparer mindst 514 kroner.

Abonnementsvilkår og betingelser for streamingtjenester

Gældende fra 31. maj 2022 - Til private husstande 

1. Aftalens omfang
Disse abonnementsvilkår gælder for aftaler om levering af TV-kanaler og indhold fra Allente via internet. Tjenesten leveres af og aftalen indgås mellem kunden og Allente Dan- mark A/S, CVR-nr: 13879842, Strandlodsvej 30, 1., 2300 København S, telefon: +45 45 100 100, e-mail: kundeser- vice@allente.dk (i det efterfølgende betegnet som Allente). Køb af et abonnement giver ret for én person (”kunden”) til at modtage nærmere specificerede TV-kanaler og andet ind- hold («indholdet»), der leveres af Allente i Danmark. Kunden modtager indholdet ved anvendelse af software (”App”), en modtager (”Enhed”) og internet. Kunden har også adgang til indholdet ved midlertidigt ophold i et andet land i EU/EØS. For denne ydelse betaler kunden en løbende abonnement- safgift. Aftalen giver udelukkende ret til privat brug for kunden og personer i kundens hustand. Enhver form for offentlig fremførelse, kommerciel udnyttelse eller lignende er således ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at dele indhold eller login med personer uden for kundens husstand, eller at omgå eller forsøge at omgå adgangssystemer.

2. Parterne
Parterne i aftalen er på den ene side kunden og på den anden side Allente.

3. Aftalens indgåelse og ikrafttrædelse
Ved oprettelse af abonnement indgås aftalen mellem kun- den og Allente, og samtidig anses disse abonnementsvilkår som accepteret af kunden. Aftalens gyldighed er betinget af, at kunden er myndig og har bopæl i Danmark. Kunden anmo- der Allente om oprettelse af et abonnement, hvilket kan ske skriftligt, elektronisk eller telefonisk. Kunden er forpligtet til at oplyse korrekt folkeregisteradresse, CPR nr., telefonnum- mer og e-mailadresse.
Beregning og betaling af den aftalte ydelse sker fra den dag, Allente leverer indholdet til kunden.
Aftalens vilkår, herunder løbetid og eventuel bindingsperio- de, fremgår af den indgåede kontrakt eller af Allentes ordre- bekræftelse samt af nærværende abonnementsvilkår.

4. Sikkerhed og kreditvurdering
Allente har ret til at foretage en kreditvurdering af kunden, såvel i forbindelse med aftalens indgåelse som i aftalens løbetid. Hvis Allente på baggrund af kreditvurderingen kon- kluderer, at der er nærliggende risiko for, at kunden fremover ikke vil betale rettidigt, har Allente ret til afvise kundens fore- spørgsel på en abonnementsaftale.

5. Brug af kundeinformation
Som kunde har du ret til indsigt i personoplysninger, som er gemt om dig, og kan ved henvendelse til Allente få oplyst hvilke oplsyninger, der gemmes og bruges af Allente, for- målet med brugen og i hvilken udstrækning samt til hvem oplysningerne kan blive videregivet. Allente bruger data om Kunden som virksomheden har modtaget, herunder særligt information om kundens brug af Allentes tjenester. Allente gemmer kundens kontaktinformation, samt eventuelle kreditoplysninger, der indhentes fra en ekstern kreditvur- deringsvirksomhed. Allente gemmer også oplysninger om kundens abonnement, teknisk udstyr og internetforbindelse (inklusive IP-adresse). Allente indhenter endvidere infor- mation om Kunden fra eksterne samarbejdspartnere. De personlige oplysninger bruges af Allente til at administrere kundeforholdet, levere tjenesterne samt til fakturering for brug af tjeneste. Kundens kontaktinformation vil blive brugt som grundlag for at distribuere information til kunden om Allentes tjenester og nyheder samt nødvendig information relateret til kundens abonnementsvilkår, og som grundlag for at gøre markedsføringen mere relevant og personaliseret herunder gennem tredjeparter. Kunden kan frabede sig at blive kontaktet i markedsføringsøjemed.
For mere information om Allentes behandling af persono- plysninger, se allente.dk/om-os/Privatlivspolitik/allente.

6. Priser
Allente har ret til at opkræve de til enhver tid gældende priser, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Hvis der er indgået aftale om levering af særlige tillægsydelser eller services, har Allente også ret til at opkræve betaling herfor. De til enhver tid gældende priser og gebyrer er tilgængelige på allente.dk.
Allente kan løbende ændre priser, bl.a. som følge af stignin- ger i forbrugerprisindekset, øgede TV-program- og distribu- tionsomkostninger, herunder ændringer i afgifter til rettig- hedsorganisationer og leverandører, samt moms og afgifter. Såfremt Allente foretager ændringer i prisen, underretter Allente kunden om ændringen.
Hvis ændringen medfører en samlet prisstigning på over 10% underretter Allente kunden om ændringen med mini- mum 30 dages varsel til ændringens ikrafttræden, og kun- den har mulighed for at opsige abonnementsaftalen med 14 dages skriftlig varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift tilbagebetalt. Opsigelse skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail.

7. Betaling
Allente udsender en månedlig forudopkrævet faktura for de aftalte ydelser.
Forbrugsbetingede ydelser (leje eller køb af indhold jf. pkt. 16) opkræves bagud på baggrund af det faktiske forbrug. Allente vil opkræve betaling på månedlig basis. Betaling skal ske via Betalingsservice med et faktureringsgebyr på 9,75 kr./md., medmindre Allente udtrykkeligt accepterer anden betalingsform.
Ved betaling på anden måde end via Betalingsservice, er Al- lente berettiget til at opkræve et faktureringsgebyr. Seneste rettidige betalingsdag er altid den første hverdag i forfalds- måneden.
Hvis kunden ikke betaler rettidigt, er Allente berettiget til at opkræve lovfastsat gebyr ved fremsendelse af rykkerbreve og lignende samt renter for forsinket betaling i henhold til rentelovens bestemmelser herom.

8. Adresseændring
Ved adresseændring er kunden forpligtet til straks at un- derrette Allente herom. Hvis kunden undlader at underrette Allente om adresseændring, og Allente derfor er nødsaget til at søge korrekt adresse via folkeregistret, har Allente ret til at opkræve et gebyr til dækning af omkostningerne hertil.

9. Installation
Med mindre andet er aftalt mellem kunden og Allente, sørger kunden selv for installering af app og installation og vedlige- holdelse af det nødvendige udstyr, herunder internet. Kun- den er selv ansvarlig for, at kvaliteten af internettilkoblingen er tilstrækkelig til at modtage indholdet.

10. Opsigelse og bindingsperiode
Aftalen er et løbende abonnement, som indgås for en perio- de på én måned og som forlænges automatisk med yderlige- re én måned af gangen frem til kunden eller Allente opsiger aftalen.
Abonnementet skal opsiges skriftligt, enten pr. e-mail eller brev. Allente kan til enhver tid opsige aftalen med én måneds varsel til den 1. i en måned.
Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet til udløb af evt. binding, dog tidligst med løbende måned + en måneds skriftlig varsel.
Eksempel: Hvis din bindingsperiode udløber den 1. juli 2021, og du ønsker at aftalen skal ophøre på dette tidspunkt, skal Allente have modtaget din skriftlige opsigelse senest den 31. maj 2021.

11. Ændringer af kanaler og/eller programpakker
Allente har ret til på ethvert tidspunkt, og uden forudgående varsel, at ændre i sammensætningen af de enkelte TV-kana- ler og TV-pakker samt i TV-kanalernes placering i kanallisten. Dette giver ikke kunden ret til at kræve abonnementsafgif- ten reducer t eller tilbagebetalt, ligesom kunden heller ikke kan påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser over for Allente.
Allente kan ændre programpakkernes sammensætning samt antallet af kanaler, funktioner og faciliteter. Dette sker normalt med mindst 1 måneds varsel. Allente er dog beret- tiget til straks at foretage en sådan ændring uden varsel, hvis ændringen skyldes forhold, der ligger uden for Allentes kontrol. Væsentlige ændringer varsles ved fremsendelse
af en skriftlig meddelelse til kunden, eventuelt via besked
på kundens faktura eller som tekst på betalingsoversigten fra kundens bank eller Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige ændringer kan endvidere varsles pr. e-mail til kunden, hvis kunden har indgået aftale om kommunikation via e-mail.

Ændringer i TV-pakkernes sammensætning som medfører, at en kanal udgår af TV-pakken, anses som udgangspunkt for at være en væsentlig ændring. Mindre væsentlige ændringer varsles via hjemmeside eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse til kunden. Mindre væsentlige ændringer omfat- ter bl.a. ændringer i det tekniske format for udsendelse af kanalerne.

Ændringer der er til fordel for kunden, f.eks. tilføjelse af flere TV-kanaler eller indhold, kan gennemføres uden varsel. Hvis Allente varsler ændring af programpakker og indhold kan kunden – senest 14 dage før ændringens ikrafttrædelse – opsige aftalen med virkning fra ændringens ikrafttrædelse. Dette gælder uanset eventuel bindingsperiode eller det nor- male opsigelsesvarsel. Ændringer der er til fordel for kunden, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. Hvis Allente som følge af forhold uden for Allentes kontrol foretager ændring af programpakker uden varsel, er kunden berettiget til - i en periode på 14 dage regnet fra ændringens gennemførelse - at opsige aftalen med tilbagevirkende kraft fra ændringens gennemførelse.

12. Fejl og driftsforstyrrelser
Hvis kunden oplever fejl eller driftsforstyrrelser, skal kunden anmelde disse til Allentes Kundeservice.
Allente vil påbegynde løsning af problemet hurtigst muligt inden for normal arbejdstid, medmindre andet fremgår af nærværende abonnementsvilkår.
Måtte det vise sig, at fejlen eller driftsforstyrrelsen kan henføres til fejl eller mangler ved kundens eget udstyr eller installation af appen, har Allente ret til at kræve udgifter-
ne til løsning af problemet betalt af kunden. Hvis fejl eller driftsforstyrrelser skyldes kundens brug af udstyr, som ikke er godkendt af Allente, kan kunden ikke kræve, at Allente yder support eller løser problemet, ligesom kunden heller ikke kan gøre andre krav gældende over for Allente. Allente har ikke ansvar for fejl og begrænsninger i kundens internetforbindelse.

13. Ændring af vilkår
Allente har ret til at ændre de til enhver tid gældende abon- nementsvilkår samt priser med én måneds varsel til den første i en måned, hvilket kan ske elektronisk, ved brev, på faktura eller Betalingsservice-oversigt.
Hvis der er aftalt en bindingsperiode, kan ændringerne dog

tidligst træde i kraft ved bindingsperiodens udløb. Ved væ- sentlige ændringer til ulempe for kunden, kan kunden opsige aftalen med et varsel på 14 dage. Opsigelsen skal ske skrift- ligt. Ændringer til fordel for kunden, f.eks. prisnedsættelser, kan dog ske uden varsel.

14. Misligholdelse
Ved forsinket eller manglende betaling fra kunden kan Allente spærre kundens adgang til indholdet. Ved væsentlig betalingsmislighold (forsinkelse med betaling mere end 14 dage fra forfaldsdato) kan Allente ophæve aftalen uden varsel og med øjeblikkelig virkning.
Hvis Allente har begrundet mistanke om brug af indholdet i strid med aftalen, f.eks. brug af indholdet af personer uden for kundens private husstand, til offentlig fremvisning eller omgåelse af adgangskontrollen, kan Allente spærre adgan- gen uden varsel og ophæve aftalen, hvis dette anses for nødvendigt for at undgå videre misbrug. Kunden forpligter sig til at betale for indholdet, selvom adgangen er spærret på grund af kundens mislighold.

15. Antal enheder
Streamingtjenesten skal tilgås via Allentes app (smartpho- ne, tablet og Apple TV) på op til fire enheder, hvor de to kan bruges samtidigt.
Når du logger ind med en ny enhed, registreres den automa- tisk. En registreret enhed er låst i 30 dage og kan derefter byttes ud med en anden.

16. Leje/køb af film eller andet specifikt indhold
Du kan leje, evt. købe film eller andet indhold (f.eks. events, serier) på streamingtjenesten. Leje eller køb via appen forudsætter, at du indtaster en pinkode. Bemærk, at du fraskriver dig din 14 dages fortrydelsesret, når du lejer eller køber film eller andet indhold på streamingtjenesten. For- trydelsesretten bortfalder når du får tilgang til indholdet. Be- mærk også, at ved køb af film eller andet indhold, vil filmen eller indholdet kun være tilgængelig for dig så længe du er kunde hos Allente og har adgang til Allentes streamingtje- neste. Ved ophør af kundeforholdet, eller hvis Allente ikke længere tilbyder streamingtjenesten, vil det købte indhold ikke længere være tilgængeligt for dig.

17. Overdragelse af aftalen
Allente er til enhver tid berettiget til uden kundens samtykke at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til den mellem parterne indgåede aftale til tredjemand. Kunden kan ikke uden Allentes viden og accept overdrage rettigheder eller pligter i henhold til den mellem parterne indgåede aftale til tredjemand.

18. Tvister og klageadgang
Enhver tvist mellem Allente og kunden, som udspringer af den mellem parterne indgåede aftale, kan af begge parter indbringes for de almindelige domstole i henhold til retspleje- lovens regler herom.
Du har adgang til at klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, hvis du er utilfreds med ydelsen, du har købt, og ikke kan blive enig med vores kundeservice om en løsning på problemet.
Du kan som hovedregel kun klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, hvis ydelsen har kostet mindst 1050 kroner. Følg linket for at indgive en online klage hos Forbrugerklagenævnet: http://minsag.forbrug.dk/

19. Ikrafttrædelse
Disse abonnementsvilkår træder i kraft den 01.03.2021

20. Fortrydelsesretten
Når kunden køber ydelser hos Allente, gælder fortrydelses- retten, hvorved kunden kan ophæve aftalen uden begrun- delse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag hvor aftalen blev indgået. Fortrydelsesretten bortfalder, når kunden har logget på tjenesten og påbe- gyndt én streaming.
Vilkår og betingelser for NemBoxAftale
Gældende fra 1. marts 2022 - Til private husstande
§ 1 Parterne
Denne aftale gælder Nembox fra Allente. Aftalen indgås mellem Køber og Allente Danmark A/S, CVR-nr: 13879842, Strandlodsvej 30, 1., 2300 København S, telefon: +45 45 100 100, e-mail: kundeservice@allente.dk (i det efterfølgen- de betegnet som Allente). Parterne er berettiget og forplig- tet efter aftalen. Køber hæfter for betaling af de ydelser, der er angivet i aftalen, også i tilfælde, hvor Køber overlader det købte til en anden bruger.
§ 2 Betingelse for indgåelse af aftalen
Det er en betingelse for indgåelsen af Kreditaftalen, at

Køber samtidig indgår eller har en abonnementsaftale med Allente samt at betaling af de aftalte ydelser foretages via Betalingsservice.
Køber giver også samtykke til kreditvurdering. Aftalen er først endeligt indgået, når Køber er kreditgodkendt af Allen- te. Vilkårene gøres alene tilgængelige på dansk, og Allentes kommunikation med Køber foregår som udgangspunkt kun på dansk.

§ 3 Betalingsbetingelser Samlede kreditomkostninger = 0 kr. ÅOP = 0 %
Det månedlige beløb fastsættes ud fra den valgte afbeta- lingsperiode; f.eks. ved 6 mdr. afbetaling udgør det månedli- ge beløb 1/6 af købesummen.

Betaling af de månedlige ydelser sker den 1. i hver måned via Betalingsservice ellers opkræves 49 kr. pr. faktura. Der kan gå op til 6 uger fra aftaleindgåelsen til den første ydelse bliver opkrævet. Ydelserne anses for betalt, når det opkræ- vede beløb er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen.

§ 4 Misligholdelse
Betales de i Kreditaftalen angivne ydelser ikke rettidigt, jf.
§ 3, eller misligholder Køber i øvrigt nogle af bestemmelser- ne i Kreditaftalen, eller standser Køber sine betalinger, dør Køber, eller søger Køber akkord eller moratorium, er Allente berettiget til at kræve sin restfordring indfriet på baggrund af en opgørelse i henhold til kreditaftaleloven. Ved for sen betaling er Allente berettiget til at opkræve rykkergebyrer og forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven. Ved betalings- misligholdelse af de aftalte betalingsforpligtelser fra Købers side, forfalder den udestående saldo straks til betaling, og sagen vil blive overdraget til inkasso. Ved betalingsmislighol- delse forbeholder Allente sig ret til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau.
§ 5 Kreditgodkendelse
Allente forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage en kre- ditvurdering af Køber blandt andet ved indhentning af oplys- ninger fra kreditoplysningsbureauer. Aftalen anses først for endelig indgået, når Allente har kreditgodkendt Køber.
§ 6 Opsigelse
Køber kan til enhver tid opsige Kreditaftalen ved at indfri restfordringen. Opsiger Køber sit løbende abonnements- forhold med Allente, så forfalder restfordringen, og vil blive opkrævet ved abonnementets ophør.
§ 7 Overdragelse
Allente er til enhver tid berettiget til uden varsel at overdra- ge Kreditaftalen til tredjemand.

§ 8 Fortrydelse
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangs- punkt fra den dag, NemBoxAftalen er indgået, f.eks. når Køber har afgivet bestilling med bindende virkning og Allente har kreditgodkendt Køber. Fortrydelsesretten gælder kun, indtil aftalen efter Købers udtrykkelige samtykke er blevet helt opfyldt af Køber og Allente. Køber har efter forbruge- raftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fort- rydelsesfristen begynder ikke, før Køber har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail).

Hvis Køber f.eks. afgiver sin bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har Køber frist til og med mandag den 15. Har Køber først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har Køber frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovs- dag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis Køber ønsker, at levering under aftalen skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal Køber betale Allente et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor Køber informerede Allente om sin udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af afta- len. Fortrydelsesret: Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Køber underrette Allente om, at Køber har fortrudt aftalen. Hvis Køber vil give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller e-mail - skal Køber blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis Køber vil sikre sig bevis for, at Køber har fortrudt rettidigt, kan Køber f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at Køber har fortrudt aftalen, skal gives til: Allente Danmark A/S, Strandlodsvej 30, 1., 2300 København S

Tlf: +45 45 100 100, E-mail: kundeservice@allente.dk Følger af fortrydelse
Hvis Køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, og helt eller delvist har betalt for aftalen, tilbagebetaler Allente det modtagne beløb. Beløbet fradrages dog den del af ydel- sen, som allerede er leveret til Køber. Allente tilbagebetaler beløbet snarest muligt, og senest 30 dage efter at Købers underretning om tilbagetrædelsen er kommet frem til Allente. Køber skal snarest muligt og senest 30 dage efter afsendelsen af meddelelse om tilbagetrædelsen tilbagelevere ethvert beløb eller formuegode, som forbrugeren måtte have modtaget af Allente.

§9 Klager
Hvis Køber har spørgsmål til eller klager over aftalen, kan Køber kontakte Allente via ovenstående kontaktoplysninger. § 10 Lovvalg

Enhver tvist, der opstår som følge af denne aftale, skal afgøres efter dansk ret.

Allentes privatlivspolitik

Om privatlivspolitikken
Denne privatlivspolitik beskriver, hvorfor, hvordan og hvilke oplysninger vi indsamler og behandler, når du er kunde hos os og besøger vores websider.
Behandling af data (f.eks. indsamling, opbevaring, sammen- stilling og udlevering) af personoplysninger er underlagt persondataloven. Loven stiller strenge krav til grundlaget for behandlingen, formål og på hvilken måde behandlingen skal ske. Loven giver dig flere rettigheder, som vi har beskrevet nedenfor. Datatilsynet er tilsyns- og klageorgan. Persono- plysninger er information, som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bopælsadresse, e-mail eller oplysninger om dit abonnement hos os.

Hvem behandler dataene?
Allente Danmark er dataansvarlig og den, som bestemmer formålet med og på hvilken måde, behandlingen af personli- ge oplysninger skal ske.
Som dataansvarlig bruger vi også såkaldte databehandlere. Dette er selskaber, som kun behandler personoplysninger efter instrukser, som er aftalt med dem. Eksempler på da- tabehandlere er tekniske underleverandører, kundeservice, salgspartnere og installatører.
I nogle tilfælde behandler vi information i samarbejde med andre dataansvarlige. Fælles dataansvarlige er selskaber, hvor Allente Danmark og selskabet sammen bestemmer for- målet med behandling af information. Eksempler er banker, kreditbureauer, inkassoselskaber og postleverandører. Hvis der er krav om en aftale mellem fælles dataansvarlige, vil
vi lægge information på vores webside om, hvordan Allente Danmark og fælles dataansvarlige - i henhold til loven - har fordelt opgaven mellem sig. Kontaktoplysninger til Allente Danmark finder du nederst i denne privatlivspolitik.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
Vi gemmer dine kontaktoplysninger (herunder navn, fødsels- dato, køn, bopælsadresse, telefonnummer og e-mail) samt eventuelle kreditoplysninger fra et eksternt kreditvurde- ringsselskab. Derudover gemmer vi oplysninger om dit abon- nement (og eventuelle yderligere tjenester, teknisk udstyr og internetforbindelse, herunder IP-adresse).
Vi bruger dine kontaktoplysninger til at gøre markedsførin- gen mere relevant og personaliseret, inkluderet via tredjeparter som Facebook.

Vi gemmer også e-mails og andre skriftlige meddelelser, vi modtager fra dig, herunder de tilbagemeldinger du giver os vedrørende dit abonnement, vores tjenesteudbud, vores kundeservice eller lignende. Når du ringer til vores kundecen- ter, informerer vi dig om, at samtalen kan blive optaget og gemt.
Hvis vi modtager oplysninger fra dig (f.eks. demografiske oplysninger om dig og din husstand) i forbindelse med din til- ladelse til (i) at deltage i vores undersøgelser, brugerpaneler eller konkurrencer, (ii) at modtage nyhedsbreve og opdaterin- ger eller (iii) at deltage i lignende aktiviteter, gemmer vi disse oplysninger.
Når du bruger abonnementet (herunder streamingtjenesten) og de øvrige tjenester, vi tilbyder (f.eks. Min side), bliver oplys- ninger om brug, visning, navigation, internetforbindelse, tek- nisk udstyr og enheder, der benyttes, automatisk registreret af vores registreringsværktøjer og tekniske logfiler. Vi ind- henter også information fra eksterne samarbejdspartnere. Dette er information om formodet husstandssammensæt- ning og familiestruktur (f.eks. antal personer i husstanden og sandsynligheden for børn fordelt på forskellige alderstrin) samt hustype og eventuelle fritidsejendomme.

Information vi får fra dig
Kontaktoplysninger, oplysninger om dit abonnement og tjenester og oplysninger, vi ellers modtager fra dig, behand- les først og fremmest for at kunne administrere dit kun- deforhold og levere de tjenester, du abonnerer på. Denne databehandling omfatter bl.a. at behandle dine ordrer, sende dig de korrekte fakturaer, håndtere betalinger og give dig den nødvendige hjælp og nyttige oplysninger. Oplysningerne giver os også mulighed for at analysere, tilpasse og forbedre vores tjeneste og service til dig.

Information, som vi behandler, og information, som vi indhenter fra andre:
Information, som vi automatisk registrerer i vores måle- vær- ktøjer og tekniske logfiler om bl.a. brug, visning, navigation, internetforbindelse og teknisk udstyr, bruges til administrati- on af dit kundeforhold. Vi behandler også denne information for at sikre, at tjenesterne fungerer og holder den kvalitet, de skal have. Vi kan løse problemer, før du bemærker dem, minimere risikoen for fejl og forhindre misbrug af dit abon- nement eller vores tjenester. Oplysningerne giver os også mulighed for at give dig den bedst mulige brugeroplevelse på de forskellige tekniske enheder, du bruger. Baseret på din seerhistorik kan vi tilbyde dig automatiserede og personligt tilpassede anbefalinger, der gør det nemmere og hurtigere for dig at finde TV-programmer, film og serier, du kan lide. Desuden kan vi tilpasse vores kommunikation til dig og give dig relevant information om indholdstilbud, produkter og tjenester, du kunne være interesseret i. Vi behandler oplys- ningerne for at rapportere til vores indholdsleverandører og laver desuden statistikker og kortlægger tendenser for at udvikle, forny og forbedre tjenesteudbuddet, så vi kan tilby- de dig og vores andre kunder det ønskede programindhold og funktionalitet.

Formålet med behandlingen er desuden at forbedre vores kundeindsigt, så vi kan være mest muligt relevante med udbud af tjenester og kommunikation til dig. Vi vasker kun- delister hos underleverandører for at kvalitetssikre data. Vi gemmer en kombination af de oplysninger, vi har fået af dig, som vi behandler og indhenter fra andre. Sådanne person- profiler bruges for at tilpasse vores tilbud til dig og for at udvikle nye tjenester og produkter.

Grundlag for vores behandling af personoplysninger
Vi skal have et retsligt grundlag for at kunne behandle dine personoplysninger. Vores behandling af dine oplysninger
er hovedsageligt baseret på følgende retslige grundlag: Behandling som bliver gjort for at opfylde vores forpligtelser Vi behandler grundlæggende information som navn, adresse, e-mail, information om udstyr og IP-adresse for at opfylde vores aftale med dig.

Behandling baseret på berettiget interesse
Vi behandler information om din seerhistorik, oplysninger og information om dig indhentet af tredjepart på grundlag af, at vi har en berettiget interesse, som ikke kommer i konflikt med beskyttelse af dine persondata. Behandlingen af data, hvor vi har en berettiget interesse, har du som udgangs- punkt ret til at modsætte dig.
Hvis vi indhenter samtykke fra dig til andre formål end beskrevet ovenfor, kan du når som helst via Min side trække dette samtykke tilbage, så stopper vi med at behandle de data.
Hvor længe gemmes oplysningerne?

Vi opbevarer kun personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i ovenstående afsnit, eller for at overholde specifikke lovkrav. Det betyder, at lagringstiden for forskellige typer oplysninger kan variere. Regnskabsloven tillader, at fakturaoplysninger opbevares i mindst 5 år. Kontaktoplysningerne gemmer vi, så længe du er abonnent hos os (og en vis periode efter dette bl.a. for

at kunne yde den bedst mulige service, hvis du vælger at komme tilbage til os). Det samme gælder for dine abonne- mentsoplysninger, mens vi for andre typer oplysninger (f.eks. e-mails og chatlogfiler fra dialog med kundeservice) kan have et kortere lagringsbehov.

Hvem deler vi oplysningerne med
Canal Digital og Viasat Consumer Business (VCB) har slået sig sammen gennem et joint venture og er fra 6. maj 2020 en ny gruppe af virksomheder i Allente, som består af virksomheder fra Canal Digital og VCB i Norge, Sverige og Danmark. Allente Danmark A/S regnes som dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger knyttet til vores virksomhed og vores tjenester med vores søsterselskab. Relevante oplysninger deles derfor indenfor Allente-gruppen til brug for de formål, som er beskrevet ovenfor. Enkelte andre tredjeparter udfører tjenester på vores vegne og hjælper os med drift af virksomheden og levering af tjenes- ter, f.eks. kundeservice. Sådanne tredjeparter får adgang
til nødvendige oplysninger til brug for samme formål som beskrevet ovenfor. Når du benytter stemmesøgning og andre Google-funktioner på OnePlace tv-boksen, kan data om din anvendelse blive sendt til Google, hvis du er logget
ind med din Google-konto på OnePlace. Du kan administrere dine Google-data på https://myactivity.google.com. Vi indgår skriftlige aftaler med tredjeparter, som vi deler oplysninger med, og stiller klare krav om at overholde gældende person- datalovgivning, herunder kravene til informationssikkerhed. Hvis det er pålagt ved lov eller domstolsafgørelse eller nød- vendigt for efterforskning af mulige lovovertrædelser mod vores virksomhed, kan relevante oplysninger blive videregivet til offentlige myndigheder eller eventuelle andre berettigede.

Behandling uden for Danmark
Når sådanne tredjeparter befinder sig uden for EU, bruger vi, når det er nødvendigt, EU-Kommissionens standardkon- trakt, der sikrer individets privatliv og sikrer et tilfredsstillen- de beskyttelsesniveau. Standardkontrakten findes her.

Hvordan vi beskytter oplysningerne?
Vi arbejder systematisk med at sikre informationssikkerhed og bruger tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstalt- ninger for at beskytte de lagrede personlige oplysninger mod uautoriseret adgang og brug.
I det omfang vi deler personlige oplysninger med tredjepar- ter, stiller vi tilsvarende sikkerhedskrav til dem. Hvis du har logget ind på Min side eller vores tjenester og været inaktiv
i et bestemt tidsrum, vil vi automatisk logge dig ud for at beskytte din konto mod uautoriseret adgang. Du er selv ansvarlig for at holde dine loginoplysninger (brugernavn og adgangskode) fortrolige.

Dine rettigheder
Adgang til personoplysninger
Du har ret til at bede os om en bekræftelse af, om dine personoplysninger behandles, inklusive formålet med og grundlaget for behandlingen samt eventuel videregivelse til tredjeparter. Du kan også bede om adgang til kopi af de personoplysninger, som vi behandler.

Rettelser
Du har ret til at kræve, at vi ændrer oplysninger om dig, hvis de er forkerte. Det er vigtigt, at de kontaktoplysninger, vi har registreret om dig, er korrekte og opdaterede. Hvis de oplysninger, vi har om dig, er forkerte eller ufuldstændige, eller du f.eks. får ny adresse, telefonnummer eller e-mail, vil vi sætte pris på, at du snarest muligt ændrer det på Min side eller kontakter os, så vi kan opdatere oplysningerne.

Sletning
I visse lovregulerede situationer har du ret til at kræve, at vi sletter information, som er knyttet il dig. For eksempel hvis vi ikke længere har et formål med databehandlingen, hvis du har trukket et samtykke tilbage, eller hvis du har krav på, at databehandlingen stopper.

Begrænset behandling
I nogle lovbestemte tilfælde har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. For eksempel hvis du mener, at oplysningerne om dig er forkerte, eller du har behov for, at data for eksempel ikke bliver slet- tet, fordi du har brug for dem i en retssag.

Dataportabilitet
Du har ret til at bede om en kopi af dine personoplysninger og overføre dem til andre. Hvis andres rettigheder kommer i fare på grund af din forespørgsel, vil vi kunne nægte dig kopi af datafiler helt eller delvist.
Vi kan p.t. ikke overføre sådanne data til andre, fordi de ikke er gemt i et system, som gør det teknisk overkommeligt for os at overføre data til andre.

Hvis du ikke ønsker, vi behandler dine data
Du kan kræve, at vi standser behandlingen af dine persono- plysninger, hvis den er baseret på berettiget interesse. Hvis vi vurderer, at der er tungtvejende grunde til at fortsætte da- tabehandlingen, kan vi vælge at fastholde den. Du kan altid fravælge databehandling, når formålet er markedsføring.

Fravalg af automatisk databehandling hvor det har væ- sentlig betydning for dig
Du kan når som helst modsætte dig automatisk databe- handling af personoplysninger, som indebærer retslige eller lignende væsentlige konsekvenser for dig. Vi bruger auto- matiske beslutninger ved kredittjek, når du ønsker at blive kunde hos os. Hvis kredittjekket ikke tilfredsstiller vores krav for at blive kunde, sender vores system dig et brev, hvor du får at vide, at du ikke kan blive kunde. Kredittjek er nødven- digt for at indgå aftale med os. Har du indsigelser i forhold til kreditvurderingen, kan du kontakte kundeservice, hvor en sagsbehandler vil se på din sag.

Du kan selv administrere dit kundeforhold på Min side
Du kan til enhver tid se og ændre din profil og dine præferen- cer på Min Side. Du kan vælge, om du vil have generelle anbe- falinger eller personlig tilpassede anbefalinger af indhold - i vores tjeneste og i kommunikationen fra os - baseret på det, du har set. Det kan tage op til 24 timer, fra du fravælger at blive kontaktet af os via e-mail, post, telefon og sms, til det træder i kraft.

Du kan også vælge, om du vil modtage nyheder, tips, tilbud og spørgeskemaundersøgelser fra os.
På Min Side kan du downloade information om dine persono- plysninger, din købshistorik, oversigt over det abonnement og de produkter, du har, din seerhistorik, kontakthistorik og fakturahistorik.

På Min Side kan du også kontakte os direkte, hvis du har yderligere spørgsmål, ønsker at få forkerte oplysninger ret- tet, suppleret eller slettet, eller hvis du ønsker indsigt i, hvilke personoplysninger om dig vi gemmer.

Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål eller af anden årsag ønsker at kontak- te os i forbindelse med denne privatlivspolitik, kan du bruge følgende kontaktoplysninger: privacy@allente.dk
Allente Danmark A/S
Strandlodsvej 30
2300 København S
Danmark
Telefon: 70 13 19 19
Forespørgsler vedr. privatlivspolitik kan også sendes til: dpo@allente.tv

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret 19. marts 2021.